حدیث از بزرگان دین

مومن هنگام بی نیازی شکر می گذارد و منافق هرگاه


بی نیاز شود طغیان می کند.


حضرت امام علی علیه السلام

+ نوشته شده در  یکشنبه 30 بهمن1390ساعت 6:19  توسط   | 

هرکس بردبار باشد در کار خود کوتاهی نکند.


حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و سلّم

+ نوشته شده در  شنبه 29 بهمن1390ساعت 6:12  توسط   | 

به زمینی ها نیکی کنید تا کسی که در آسمان است


به شما نیکی کند.


حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و سلّم

+ نوشته شده در  جمعه 28 بهمن1390ساعت 6:54  توسط   | 

با اطاعت دستورات الهی، خود را در معرض رحمت


او قرار دهید.


حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و سلّم


+ نوشته شده در  پنجشنبه 27 بهمن1390ساعت 6:7  توسط   | 

اعتبار مردم در دنیا به مال و در آخرت به عمل است.


حضرت امام هادی علیه السلام

+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 بهمن1390ساعت 6:29  توسط   | 

پسندیده ترین شما نزد خداوند کسی است که آسایش


خانواده خود را بیشتر فراهم آورد.


حضرت امام سجاد علیه السلام


+ نوشته شده در  سه شنبه 25 بهمن1390ساعت 6:17  توسط   | 

بدانید که در حلال دنیا حساب و در حرام  آن عقاب


می باشد.


حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام

+ نوشته شده در  دوشنبه 24 بهمن1390ساعت 6:28  توسط   | 

ای مردم بدانید هرکس اختیار زبانش را نداشته باشد


پشیمان شود.


حضرت امام علی علیه السلام

+ نوشته شده در  یکشنبه 23 بهمن1390ساعت 6:18  توسط   | 

نیکوکاری آن است که درنهان همان کنی که در


آشکار انجام می دهی.


حضرت محمّد صلی الله علیه و آله وسلّم

+ نوشته شده در  شنبه 22 بهمن1390ساعت 6:52  توسط   | 

اهل آسمان و زمین از ظهور مهدی خوشحال


می شود.


حضرت امام جعفر صادق علیه السلام

+ نوشته شده در  جمعه 21 بهمن1390ساعت 6:59  توسط   | 

مومنان بنای استواری اند که اجزای آن یکدیگر را


استحکام می بخشند.


حضرت محمّد صلی الله علیه و آله وسلّم

+ نوشته شده در  جمعه 21 بهمن1390ساعت 6:56  توسط   | 

هرکسی گفتارش را جزء اعمالش قرار ندهد خطاکار


است.


حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و سلّم

+ نوشته شده در  پنجشنبه 20 بهمن1390ساعت 6:23  توسط   | 

کسی که اول سلام می کند از تکبر به دور است.


حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و سلّم

+ نوشته شده در  چهارشنبه 19 بهمن1390ساعت 6:48  توسط   | 

فضیلت نماز اول وقت همچون فضیلت آخرت به دنیاست.


حضرت امام جعفر صادق علیه السلام

+ نوشته شده در  سه شنبه 18 بهمن1390ساعت 6:42  توسط   | 

هرکه خود را فقیر جلوه دهد به فقر گرفتار می شود.


حضرت محمّد صلی الله علیه و آله وسلّم

+ نوشته شده در  دوشنبه 17 بهمن1390ساعت 6:13  توسط   | 

نتیجه حسادت، بدبختی در دنیا و آخرت است.


حضرت امام علی علیه السلام

+ نوشته شده در  یکشنبه 16 بهمن1390ساعت 6:38  توسط   | 

بهترین سخن یاد خداست و راس حکمت، اطاعت


از اوست.


حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و سلمّ

+ نوشته شده در  شنبه 15 بهمن1390ساعت 6:43  توسط   | 

بهترین کارها در پیش خدا نگه داری زبان است.


حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و سلّم

+ نوشته شده در  جمعه 14 بهمن1390ساعت 6:41  توسط   | 

مهدی از فرزندان من است و در صورت و سیرت از


همه کس به من شبیه تر.


حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و سلّم

+ نوشته شده در  پنجشنبه 13 بهمن1390ساعت 6:49  توسط   | 

کسی دوستش را در نزد دیگران نصیحت کند او را


شرمنده کرده است.


حضرت امام حسن عسگری علیه السلام

+ نوشته شده در  چهارشنبه 12 بهمن1390ساعت 6:42  توسط   | 

بهترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیرد و بهدیگران بیاموزد.


حضرت محمّد صلی الله علیه و آله وسلّم

+ نوشته شده در  سه شنبه 11 بهمن1390ساعت 6:42  توسط   | 

از کسانی مباش که از گناه دیگران می ترسند و


 از گناه خود غافل هستند.


حضرت امام حسین علیه السلام

+ نوشته شده در  دوشنبه 10 بهمن1390ساعت 6:49  توسط   | 

هرگاه خدا بنده ای را دوست بدارد امانتداری را


نزدش محبوب گرداند.


حضرت امام علی علیه السلام

+ نوشته شده در  یکشنبه 9 بهمن1390ساعت 6:48  توسط   | 

خدا رحمت کند پدری را که فرزند خود را در نیکوکاری


کمک کند.


حضرت محمّد صلی الله علیه و آله وسلّم

+ نوشته شده در  شنبه 8 بهمن1390ساعت 6:45  توسط   | 

هرکس مشورت کند هرگز پشیمان نخواهد شد.


حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و سلّم

+ نوشته شده در  جمعه 7 بهمن1390ساعت 6:55  توسط   | 

 آسایش و تندرستی از نعمتهایی هستند که قدرشان


پوشیده است.


حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و سلّم

+ نوشته شده در  پنجشنبه 6 بهمن1390ساعت 6:44  توسط   | 

علمی که سود ندهد، گنجی است که از آن انفاق


نکنند.


حضرت محمّد صلی الله علیه و آله وسلّم


+ نوشته شده در  چهارشنبه 5 بهمن1390ساعت 7:2  توسط   | 

قناعت همنشین کرامت و سربلندی است.


حضرت امام رضا علیه السلام


+ نوشته شده در  سه شنبه 4 بهمن1390ساعت 7:18  توسط   | 

در تعجبم از کسی که آنچه به جسم او مربوط است


فکر می کند و آنچه به روح او است فکر نمی کند.


حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام

+ نوشته شده در  دوشنبه 3 بهمن1390ساعت 6:45  توسط   | 

پناهنده به خدا آسوده و محفوظ است و دشمنش


ترسان و بی یاور.


حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام


+ نوشته شده در  یکشنبه 2 بهمن1390ساعت 16:44  توسط   | 

غیرت از ایمان است و بی بند و باری از نفاق.


 حضرت محمّد صلی الله علیه و آله وسلّم

+ نوشته شده در  یکشنبه 2 بهمن1390ساعت 16:34  توسط   | 

بردباری، مانعی دربرابر آفت هاست.


حضرت امام علی علیه السلام

+ نوشته شده در  یکشنبه 2 بهمن1390ساعت 6:41  توسط   | 

نتیجه محکم کاری، سلامت و عاقبت به خیری است.


حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و سلّم

+ نوشته شده در  شنبه 1 بهمن1390ساعت 7:7  توسط   |